Voorwaarden

Algemene voorwaarden en huisregelement

Inschrijving

1.0 Het lidmaatschap van elke abonnementsvorm kan op ieder moment ingaan en eindigt altijd op de eerste van de maand.
1.1 De deelnemer is verplicht een inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen.
1.2 De deelnemer is verplicht een gezondheidsverklaring in te vullen en te ondertekenen.
1.3 De deelnemer dient wijzigingen in het postadres, e mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of telefonisch door te geven aan Fysiotherapie Boekel

Betaling

2.0 Het lidmaatschap wordt steeds vooraf via een automatische incasso afgeschreven in de eerste week van de maand.
2.1 Bij een drie maanden- en een zes maanden contract geldt een looptijd van onbepaalde tijd. Wanneer het abonnement verloopt wordt het maandelijks opzegbaar.
2.2 Bij afloop van een jaarcontract dient men een nieuw abonnement af te sluiten.
2.3 Fysiotherapie Boekel behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren.
Tenminste één maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.
2.4 U krijgt eenmalig een E-Gym (RFID) bandje. Bij verlies brengen wij € 10,00 in rekening voor een nieuw bandje.
2.5 Bij niet tijdige betaling is de deelnemer van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Fysiotherapie Boekel schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
2.6 Na het verstrijken van de nieuwe betalingstermijn is Fysiotherapie Boekel gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Fysiotherapie Boekel bevoegd om de deelnemer de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
2.7 Indien de deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Fysiotherapie Boekel bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Uitschrijven

3.0 Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Het daarvoor bestemde formulier is verkrijgbaar bij een van onze medewerkers of te downloaden vanaf de website.
3.1 Opzegging dient uiterlijk één kalendermaand voor het einde van de contractuele einddatum plaats te vinden.
3.2 Bij een eerdere opzegging via het opzegformulier dan waarop het lidmaatschap contractueel eindigt, blijft het lid het maandelijkse abonnementsgeld verschuldigd voor de resterende looptijd van het contract.
3.3 Teruggave van trainings gelden is niet mogelijk.
3.4 Tussentijdse opzegging door Fysiotherapie Boekel is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
– de deelnemer een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt;
– de deelnemer zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Fysiotherapie Boekel of jegens een contractant van Fysiotherapie Boekel. Hetresterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen gevorderd en aangevuld met de kosten voor de door Fysiotherapie Boekel aantoonbaar geleden schade.
3.5 Indien Fysiotherapie Boekel zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Fysiotherapie Boekel mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Afmelding wegens langdurige ziekte

4.0 Indien de deelnemer als gevolg van een langdurige ziekte niet in staat is de trainingen te volgen, kan tot schorsing van de betalingsverplichting besloten worden. Betalingsschorsing gaat in vanaf het moment van afmelding.

Openingstijden

5.0 Het is alleen toegestaan te trainen tijdens de aangegeven openingstijden. Een overzicht is te raadplegen op de website.
5.1 Fysiotherapie Boekel behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
Op officiële en erkende feestdagen is Fysiotherapie Boekel gerechtigd gesloten te zijn.
Het lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap indien Fysiotherapie Boekel gesloten is op deze dagen of tijden.
5.2 Tijdens vakantieperiodes kan er door Fysiotherapie Boekel een aangepast rooster worden ingesteld. Deze aangepaste roosters worden door Fysiotherapie Boekel uiterlijk twee weken voor ingang bekend gemaakt.

Aansprakelijkheid

6.0 Indien een deelnemer onder behandeling is van een huisarts of specialist dient dit, ter wille van de veiligheid en verantwoordelijkheid van de deelnemer te worden gemeld aan de fysiotherapeut of fitness instructeur.
6.1 Fysiotherapie Boekel is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade door onjuist gebruik van de apparatuur.
6.2 Fysiotherapie Boekel is niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.

Regels voor gebruik fitness en oefenzaal

7.0 Het is niet toegestaan om eerder de zaal te betreden dan de aangegeven openingstijden.
7.1 De oefenruimte alleen met schone (zaal)schoenen en met schoenen die geen strepen om de vloer achter laten, betreden. Deelnemers Fysiotherapie Boekel worden geacht te sporten in sportkleding. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen in een prettige omgeving kan bewegen, hechten wij veel waarde aan goede persoonlijke hygiëne. Sport daarom in schone kleding en
zorg dat uw persoonlijke hygiëne verzorgd is.
7.2 In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek voor het gebruik van de trainingsapparatuur vereist.
7.3 Na gebruik van de cardio-toestellen deze graag schoon achterlaten. In de zaal staan schoonmaakmiddelen waarmee u uw transpiratie kunt verwijderen.
7.4 Na gebruik van materialen deze graag weer netjes opruimen.
7.5 Als er mankementen aan apparatuur of materialen zijn, verzoeken wij u dit aan de aanwezige medewerker in de zaal te melden.
7.6 In alle ruimtes is het verboden te roken.
7.7 Het is toegestaan te drinken in de oefenzaal van Fysiotherapie Boekel.
Gebruik van kopjes, bekers en glazen alleen in de koffiehoek. Gebruik in de Zaal verder een bidon of een flesje dat afgesloten kan worden met een dop.
7.8 Het is alleen toegestaan te eten in de koffiehoek.
7.9 Deelnemers melden bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de sportprestaties of gezondheid altijd voorafgaand aan de training aan de fysiotherapeut of fitness instructeur.

Versie januari 2020

Gratis inloopspreekuur bij een fysiotherapeut zonder verwijzing van een arts

Loop je al een tijdje rond met vragen over een pijn of heb je behoefte aan het advies van een fysiotherapeut? Maar je wilt niet direct kosten maken of je weet niet zeker of je de behandelingen vergoed krijgt van de zorgverzekering?